IF si ANIF in mass mediaInformaţii de interes publicComunicate de presă
Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare
Despre noi
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare desfăşoară următoarele activităţi:
a) exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, cu excepţia amenajărilor sau părţilor de amenajare preluate de federaţii, precum şi a amenajărilor cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică şi în cadrul cărora s-au constituit organizaţii;
b) executarea lucrărilor de conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;
c) scoaterea din funcţiune a lucrărilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare sau părţi de amenajare cărora li s-a retras recunoaşterea de utilitate publică şi valorificarea materialelor rezultate, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă;
d) redarea în circuitul agricol a terenurilor rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
e) realizarea de investiţii pentru reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi execuţia de noi amenajări;
f) informarea şi instruirea în domeniul îmbunătăţirilor funciare;
g) realizarea şi asigurarea funcţionării sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de îmbunătăţiri funciare;
h) asigurarea alimentării cu apă a unor localităţi, amenajări piscicole, incinte agricole şi industriale, prin amenajările de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa, în condiţiile legii;
i) prestarea de servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţii, federaţii şi alte persoane fizice şi juridice; j) cooperarea internaţională, în limitele împuternicirii acordate de minister;
k) desfăşurarea altor activităţi de interes public prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) întocmeşte şi pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică;
b) face propuneri Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu privire la bugetul propriu şi planul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;
c) inventariază anual amenajările de irigaţii, cu evidenţierea distinctă a celor funcţionale;
d) elaborează tarife pentru servicii de îmbunătăţiri funciare;
e) elaborează studii, proiecte, programe de cercetare şi propuneri anuale pentru investiţii în reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente sau execută noi amenajări şi supraveghează realizarea acestor lucrări de investiţii, precum şi propuneri de elemente de strategie şi politici sectoriale;
f) urmăreşte impactul asupra mediului înconjurător al activităţilor de îmbunătăţiri funciare şi ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislaţia protecţiei mediului;
g) asigură paza şi protecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreţine şi repară;
h) urmăreşte permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrare;
i) desfăşoară acţiuni de prevenire şi protecţie a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa faţă de acţiunea factorilor de risc şi a calamităţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice;
j) pregăteşte şi pune în aplicare planurile de acţiune în cazuri de urgenţă;
k) emite avize tehnice pentru instalaţiile care se amplasează şi construcţiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din administrarea sa;
l) elaborează şi finanţează planul propriu de cercetare, proiectare şi informatică;
m) coordonează şi îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate al exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, efectuat de filialele judeţene;
n) avizează documentaţiile tehnice, contractează şi finanţează lucrările de investiţii contractate cu terţi furnizori şi verifică derularea şi recepţionarea lucrărilor, potrivit legii;
o) elaborează studiile privind necesarul forţei de muncă pe structuri de personal, pregătirea şi perfecţionarea întregului personal, selectarea şi promovarea acestuia în cadrul unităţilor din subordine;
p) organizează şi aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv şi evidenţa angajamentelor conform legii, efectuează analize economice şi tehnice asupra organizării şi desfăşurării activităţilor;
q) organizează şi participă la activităţi de cooperare tehnico-economică internaţională în domeniul îmbunătăţirilor funciare, al gospodăririi apelor şi protecţiei mediului;
r) verifică şi dispune măsuri privind organizarea propriei contabilităţi potrivit legii;
s) organizează şi desfăşoară acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi a accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi pentru constituirea stocurilor de materiale şi mijloace de apărare, mijloace de intervenţie şi avertizare, mijloace fixe şi echipamente de protecţie, siguranţă şi cazarmament, care se realizează conform normativelor în vigoare.

 

Suprafeţele amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare

• Amenajări de irigaţii – 2.991.943 ha din care:
   - cu udare prin aspersiune 2.665.594 ha
   - cu udare prin brazde de 276.624 ha
   - cu udare prin inundare (orezării) 49.725 ha
   - staţii de pompare de irigaţii: 2.710 buc

• Amenajări de desecare – 3.085.895 ha din care:
   - gravitaţional 1.621.968 ha
   - cu pompare 1.463.927 ha
   - staţii de pompare de desecare: 736 buc

• Drenaje - 253.449 ha

• Amenajări pentru combaterea eroziunii solului - 2.226.469 ha